Platformen for tværsektorielt samarbejde

 
 
Hero.015.jpeg

Vision & Mission

Social innovation er nye ideer og løsninger på samfundsproblemer, der er mere effektive, inkluderende og holdbare end eksisterende løsninger. En helt afgørende, drivende kraft i processen er samarbejde på tværs af sektorer, hvor forskellige aktører udveksler idéer og værdier, og hvor der sker et skifte i samarbejdsformer og ny udvikling i relationer.

Det er en velkendt model at bringe universiteter, erhvervsliv og det offentlige sammen i innovationssamarbejde med henblik på at skabe ny viden og økonomisk vækst. Social innovation kræver derimod en bredere og mere omfattende gruppe af aktører for at skabe holdbare løsninger, idet man her har at gøre med hele fem aktørgrupper, der kan påvirke og drive udviklingen.

Akademiet for Social Innovation er et uafhængigt forum, der bygger bro mellem samfundets sektorer og bidrager til at løse samfundet sociale problemer.

Det betyder, at Akademiet skal:

· Udvikle og afprøve nye løsninger på velfærdssamfundets aktuelle, sociale udfordringer

· Udvikle nye modeller og samarbejdsformer mellem civilsamfundets organisationer, erhvervsliv, fonde og kommuner

· Styrke medlemmernes viden om sociale udfordringer i dansk og global sammenhæng

· Styrke medlemmernes kompetencer til at indgå i nye partnerskaber på tværs af sektorer

· Stille sin viden til rådighed for offentligheden med henblik på at bidrage til social innovation.

Vores definition af, hvad social innovation er:
Social innovation sigter mod at forbedre samfundsforhold og bidrage til styrkelse af den sociale kapital, især hos grupper i sårbare positioner. I modsætning til socialt entreprenørskab indebærer social innovation også fælles mål og fælles ejerskab i gruppen til de potentielle løsninger. Social innovation er komplekst, afhængig af kontekst, kultur og politik og forskellige interesser og er noget andet end produkt- og procesinnovation, blandt andet fordi det skal anerkende væsentlig interesse fra de mennesker, som forandringen vil komme til gode. 

Social innovation er således en proces med kollektiv idegenerering, udvælgelse og gennemførelse, som udføres i fællesskab af mennesker med ambitionen om at løse sociale udfordringer. Derfor er det afgørende for Akademiets evne til at skabe social innovation, at medlemmerne er engagerede og forpligtede på gensidighed, generøsitet i forhold til viden og erfaringer og fælles mål og ambitioner.

”Civilsamfundet, virksomhederne og det offentlige får i disse år øjnene op for potentialet ved samarbejde."

Anne-Marie Skov – Direktør, Tuborgfondet

Hero.024.jpeg

Hvad kan et akademi?

 

Direktør Anne-Marie Skov og Direktør for Hjem til Alle Alliancen (tidl. Formand for Frivilligrådet) Vibe Klarup fortæller om Akademiet for Social Innovation - hvad ambitionen og formålet er, hvordan vi kommer derhen, og hvordan vi bliver klogere løbende.

Baggrund

Danmark har en mere end 100 år lang tradition for samarbejde mellem aktører inden for det offentlige, det private erhvervsliv, fonde og civilsamfundet. Det er et samarbejde, der har bidraget til at styrke og kvalificere de velfærdsløsninger, vi har i dag.

Et stærkt civilsamfund med dets mangfoldighed af organisationer, fællesskaber og tusindvis af frivillige og aktive borgere er et stort aktiv til at løse nye udfordringer, når de melder sig. Og i disse år spirer nye, eksperimenterende samarbejdsformer og partnerskaber, som forener aktører på tværs af alle sektorer.

De nye fællesskaber er udtryk for en tendens, der kan udløse forventning om en mere omfattende social innovation, hvor metoder og initiativer bliver udviklet i takt med morgendagens vilkår og behov.

For at fremme den udvikling er Frivilligrådet, Tuborgfondet og Bikubenfonden gået sammen om at udvikle Akademiet for Social Innovation. Der hersker nemlig ingen tvivl om, at vi står over for en række sociale problemer, som vi ikke kan løse isoleret og da slet ikke af én sektor. Vi skal tænke på tværs, og vi skal trække på den erfaring, kapacitet og viden, som kan udvikle nye løsninger, der styrker fundamentet for et mere robust samfund.

Det er vores ambition, at Akademiet for Social Innovation bliver omdrejningspunktet for dette samarbejde.

Læs artikel fra Altinget om stiftelsen den 24.1.19

"Det må være en central del af den sociale innovation, at civilsamfundsorganisationerne kommer højere op ad indflydelses-rangstigen."

Margrethe Wivel – Forstander, Settlementet

Hero.018.jpeg

Metode

I perioden 2016 til 2019 sætter Frivilligrådet, Tuborgfondet og udvalgte, centrale aktører fra civilsamfund, kommuner og erhvervsliv rammen om Akademiet for Social Innovation. I den periode er målet at afdække samfundsudfordringer og kompetencebehov i civilsamfundet. Akademiets medlemmer skal med andre ord tage de første spadestik til at afprøve nye tværsektorielle samarbejder, der kan skabe bæredygtige sociale løsninger.

På fire camps afprøver vi arbejdsmetoder, udvikler koncepter og forretningsmodeller, der kan løse sociale problemer gennem social innovation. Slutteligt skal den endelige organisering af Akademiet for Social Innovation testes af en gruppe på ca. 150 akademimedlemmer ultimo 2018. Udviklingsarbejdet i de fire camps vil løbende blive suppleret af analyser og research på området.

Succeskriteriet for projektet er, at vi tør og evner at fastholde udviklingsarbejdet, at vi stoler på de inviterede kompetencer, og at vi lader progressionen i Akademiets udvikling være bestemmende for, hvem der inviteres, og hvem der inviterer dem. De store løsninger skal udtænkes af de, som har fingrene i det, og som bedst ved, hvilke kompetencer, der er behov for.

Sideløbende med de fire camps gennemføres i samarbejde med CBS, Center for Civilsamfundsstudier, en evaluering og monitorering af projektets faser. Evalueringen vil indgå i den afsluttende rapportering vedrørende projektets forløb.

"I kommunerne kommer vi til kort, når vi står alene om opgaven. I Rødovre oplever vi store potentialer ved at indgå alliancer med bolig-selskaberne. "

Henrik Abildtrup, Social- og Sundhedsdirektør, Rødovre Kommune

Hero.017.jpeg

Hvem er vi?

Tuborgfondet har fokus på fællesskabet, og fonden støtter foreninger og projekter, der er drevet af frivillige ildsjæle. Tuborgfondet hjælper dem, der går sammen om en sag, og fonden har som ambition at ville bringe det frivillige, erhvervslivet og offentligheden tættere sammen og skabe et stærkere fundament for fremtidens fællesskaber. Tuborgfondets formål er at udvikle fællesskaber – med særligt fokus på unge mellem 15-30 år og deres deltagelse og engagement i samfundet.

Tuborgfondet modtager mere end 2.500 ansøgninger om støtte til mindre initiativer hvert år, og fonden uddeler årligt omkring 35 millioner kroner.

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.

Rådets formål er at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet. Rådet skal skabe opmærksomhed om den frivillige sociale indsats og dens udfordringer samt sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til velfærdspolitiske områder, herunder også på udviklingspotentialet på tværs af fagområder og sektorer.